اسامی کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی


1

-

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی 

2

آقای مجید اسماعیلی

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری و علوم انسانی

3


-

 کارشناس امور فوق برنامه 

4


آقای مسعود جعفری


مسئول نشریات دانشجویی، تشکل ها و کانون های دانشجویی

5

آقای سید داود حسینی

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی و مهندسی


6


-


کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم پایه

7

خانم اعظم پیرهادی

کارشناس درفتر فرهنگ اسلامی دانشکده هنر و معماری


8


آقای یعقوب سیفی


مسئول ستاد اقامه نماز

9

خانم حمیده دهقان 


مسئول کانون قرآن و عترت 

10

خانم بهاره رحمانی

کارشناس امور فرهنگی دانشکده شیخ صدوق


11


 آقای خدابخش ملکی


کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده آموزش معلمان

12

خانم نجمه پورصفوی

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مهندسی برق