آشنایی با مدیران معاونت


 حجت الاسلام دکتر عبدالرضا فرهادیان
معاون فرهنگی و دانشجویی
    email : m_farhangi@iausr.ac.ir

 

مدیر امور فرهنگی