کارگروههای تخصصی فرهنگی

پیرو مصوبات شورای فرهنگی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی و به منظور مشارکت و مساعدت واحدهای تابعه به منظور تحقق اهداف و رسالت‌های فرهنگی، کارگروه‌های تخصصی فرهنگی تأسیس و با تشکیل جلسات منظم نسبت به بررسی و برنامه ریزی جهت دستیابی به راه کارهای مناسب فرهنگی اهتمام می ورزند.

کارشناسان کارگروه‌های تخصصی واحد شهرری که به طور مستمر در جلسات کارگروه منطقه حضور دارند به شرح زیر می‌باشد:

کارگروه نظارت و ارزشیابی: آقای دکتر حسین احمدی

کارگروه آموزش و پژوهش: آقای علی شمس آریان

کارگروه همایش ها و مسابقات فرهنگی: آقای امیر دلدار و خانم زهرا نوری 

کارگروه عمره و ازدواج دانشجویی: خانم فاطمه محمدی 

کارگروه فوق برنامه: آقای علی الیاسوند 

کارگروه اقامه نماز و نمایشگاه نماز: آقای یعقوب سیفی

کارگروه قرآن و عترت: خانم مریم غفوری ورزنه

کارگروه حجاب و عفاف: خانم حمیده دهقان و آقای مجید اسماعیلی

کارگروه خواهران: خانم فاطمه محمدی

کارگروه کانون های ادبی و هنری :  آقای مسعود جعفری